Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i Treball de Fi de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

ASSEGURANCES

ALTRES GRAUS 

MÀSTERS RELACIONATS

DOCTORAT EN NUTRICIÓ I METABOLISME

Treball de Fi de Grau (TFG) 

Quan el treball de Fi de Grau es realitza en una entitat externa a la URV (empresa, institució, centre de recerca...), caldrà la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'altra entitat, i posteriorment també caldrà formalitzar un conveni específic entre la Facultat de Química i l'altra entitat en el que es recollirà la informació concreta de l'estada.

Procediment

  1. Conveni de cooperació educativa: L'estudiant ha de contactar amb l'oficina de suport al deganat per a que comprovi si ja existeix aquest conveni amb l'empresa/institució escollida o si cal tramitar-lo.
  2. Model de conveni específic (*). Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el conveni, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat, a l'adreça deganat.fq@urv.cat, que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni de cooperació educativa (codi del conveni i data de signatura) i els hi retornarà perquè n'imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l'estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l'estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un a l'entitat.

(*) En cas de fer-ho a un centre integrat a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), demanar el model de conveni específic a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.


Pràctiques externes 

Existeixen dos tipus de pràctiques externes: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars són aquelles que es realitzen a través de l'assignatura del pla d'estudis anomenada Pràctiques Externes i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic. Les pràctiques extracurriculars són totes aquelles que l'estudiant fa de manera voluntària i no comporten reconeixement acadèmic. Més informacióA partir del curs 2021-2022 les pràctiques extracurriculars que es realitzin en empreses privades hauran de ser remunerades segons estableix la normativa de pràctiques externes de la URV.

Models Convenis Pràctiques Externes

Caldrà la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'altra entitat, i posteriorment també caldrà formalitzar un conveni específic entre la Facultat de Química i l'altra entitat en el que es recollirà la informació concreta de l'estada.

  1. Conveni de cooperació educativa: L'estudiant ha de contactar amb l'oficina de suport al deganat per a que comprovi si ja existeix aquest conveni amb l'empresa/institució escollida o si cal tramitar-lo.
  2. Model de conveni específic (*). Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el conveni, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat, a l'adreça practiques.fq(ELIMINAR)@urv.cat , que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni de cooperació educativa (codi del conveni i data de signatura) i els hi retornarà perquè n'imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l'estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l'estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un a l'entitat.

(*) En cas de fer-les a un centre integrat a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), demanar el model de conveni específic a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.

  1. Caldrà consultar amb el/la coordinador/a de pràctiques externes per a que doni el vistiplau.
  2. Model d'acord de pràctiques. Tant l'alumne com el departament o servei URV han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el model d'acord, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat, a l'adreça deganat.fq@urv.cat, que el revisarà i els hi retornarà perquè n'imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l'estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l'estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un al corresponent departament o servei URV.