Universitat Rovira i Virgili

Activitats per a estudiants d’ensenyament secundari

La Facultat de Química obre portes als estudiants en les fases de formació secundària. L'objectiu és divulgar la ciència i despertar vocacions per la recerca.

Xerrades divulgatives

Les xerrades divulgatives desenvolupen temes d'interès científic relacionats amb la química i la bioquímica.

Els continguts s'adapten al nivell d'estudiants que cursen entre 3er i 4art d'ESO i Batxillerat.

Les xerrades es realitzen habitualment al centre de secundària.

Realització de pràctiques demostratives a la Facultat de Química

(NOMÉS PER A ESTUDIANTS DE 2n DE BATXILLERAT)

Visites a la Facultat de Química de grups petits d'alumnes (uns 15-20 com a màxim) per conèixer la Facultat en un dia de treball normal.

Hi ha la possibilitat d'organitzar alguna pràctica demostrativa en els laboratoris de la Facultat (preparació d'un polímer, muntatge d'una pila, una valoració àcid-base...) per prendre contacte amb la recerca.

Programa FEM RECERCA

Aquesta activitat està adreçada a despertar vocacions, a incentivar l'interès per la recerca i la seva aplicació, així com pels estudis universitaris que la fan possible i afavorir la visibilitat del seu valor entre els joves. L'objectiu és que aquests preguin consciència de la viabilitat i importància de la investigació científica, i de les múltiples aplicacions que el coneixement ofert per un títol genera en aquest àmbit. Pots trobar més informació i sol·licitar els tallers proposats per la Facultat de Química al següent enllaç.

Col·laboració en el plantejament dels Treballs de Recerca

La Facultat ofereix col·laboració a l'hora de plantejar els Treballs de Recerca en química i bioquímica. Podem donar-vos un suport tècnic a través de mesures únicament amb les següents tècniques d'anàlisi i caracterització:

· Volumetries (amb indicador i potenciomètriques)

· Elèctrodes selectius: fluorur

· Espectrofotometria UV-visible

· Absorció atòmica (determinació només de ferro i manganès)

· Emissió atòmica (determinació només de metalls alcalins i alcalino-terris)

· Espectrofotometria de fluorescència molecular

Per sol·licitar el nostre suport, el tutor/a de l'alumne interessat haurà d'enviar un correu electrònic a javier.lopez(ELIMINAR)@urv.cat adjuntant la fitxa de sol·licitud omplerta i signada,  indicant clarament els objectius del treball, les limitacions tècniques que teniu, i quina ajuda sol·liciteu de la Facultat. En el cas que necessiteu fer mesures o experiments a la Facultat, indiqueu clarament de quines mesures es tracten, sobre quines mostres, com estaran preparades les mostres, nombre de mesures que vulgueu realitzar, el temps aproximat d'execució dels experiments, etc.

Us volem recordar que la col·laboració en els treballs de recerca l'ha de sol·licitar el tutor de l'alumne, i que l'intercanvi de missatges sempre s'ha de produir entre el tutor de l'alumne i el coordinador de les relacions amb secundària de la Facultat de Química i vicedegà (el professor Xavier López).

Participació fòrum TRICS

El Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi està organitzat pel Departament d'Educació amb el patrocini de l'Associació empresarial Química de Tarragona (AEQT) per tal de contribuir en el procés de formació dels joves. La Facultat de Química participa amb la realització de tallers dirigits als estudiants d'ensenyament secundari durant els dies del fòrum.

Cursos EstiURV

Durant la 2a o 3a setmana de juliol, cada dia de 9-13h, la Facultat de Química organitza una sèrie d'activitats en Química i en Bioquímica dirigides a alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat amb l'objectiu de fomentar les vocacions científiques. Cadascun dels dies s'organitza una activitat que consta d'una part teòrica (impartida per un professor d'Universitat) i una part pràctica que realitzen els estudiants a un laboratori de la Facultat de Química. Pots trobar més informació dels cursos que ofereix cada any la Facultat de Química al següent enllaç.

ALTRES ACTIVITATS