Universitat Rovira i Virgili

Com oferir pràctiques / feina a estudiants?

La Facultat de Química posa a l'abast, tant dels alumnes com de les empreses, programes de pràctiques d'alt nivell i col·laboració en projectes de recerca capdavanters per facilitar la interacció alumne-empresa i mirar d'afavorir la inserció laboral.

Tant per oferir feina com un contracte de pràctiques s'han d'omplir els formularis següents. 

Un cop emplenats, els formularis s'han de fer arribar a l'adreça deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat. Les ofertes seran publicades a l'apartat Borsa de Treball, i la facultat enviarà els CV dels interessats a l'empresa perquè en pugui fer la selecció. 

BORSA DE TREBALL

CONVENI 

En el cas d'una oferta de pràctiques, un cop l'empresa ha seleccionat l'estudiant i totes dues parts arriben a un acord respecte a les condicions de les pràctiques, cal comprovar si ja existeix un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'empresa. Si existeix, es podrà signar el conveni específic de les pràctiques de l'estudiant. Si no hi ha conveni, primer s'ha de procedir a la tramitació. Per comprovar si ja existeix conveni de cooperació educativa entre la URV i la seva empresa així com quin model de conveni específic s'ha d'omplir contacteu amb deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.

TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES

Les pràctiques curriculars estan incloses com a assignatura en el pla d'estudis de l'ensenyament, i per tant, tenen reconeixement acadèmic. L'estudiant ha d'estar matriculat de l'assignatura, i tenen una durada en hores limitada que ve determinada pel pla d'estudis. Cada facultat estableix els criteris de selecció i assignació dels estudiants a cada lloc de pràctiques. Poden ser remunerades o no remunerades.

Les pràctiques extracurriculars no estan incloses als plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. L'estudiant ha d'estar matriculat en l'ensenyament del qual vulgui realitzar pràctiques, i tenir aprovats el 50% dels crèdits necessaris per assolir el títol. No s'exigeix aquest requisit als estudis de màster. La durada màxima de les pràctiques no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic. El límit màxim depèn del centre i ensenyament. Amb caràcter general, no poden superar les 750 hores durant un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost). A partir del curs 2021-2022 han de ser remunerades quan es realitzin en empreses privades segons estableix la normativa de pràctiques externes de la URV.

Característiques comunes en pràctiques curriculars i extracurriculars:

ALTA A l'INSS OBLIGATÒRIA

Malgrat el caràcter acadèmic de les pràctiques, existeix l'obligació legal de donar d'alta a la Seguretat Social (INSS) els estudiants que realitzin pràctiques externes remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars.

 Les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100%, segons estableix el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª. A més aquest butlletí desenvolupa el procediment gestió davant la Seguretat Social. En el cas que les pràctiques no siguin remunerades, la cobertura sanitària està garantida per l’Assegurança escolar obligatòria (seguretat social) o l'assegurança obligatòria addicional (informació només disponible a la intranet de la URV per als estudiants).

Tota la normativa aplicable a les pràctiques externes la podeu consultar aquí.