Universitat Rovira i Virgili

Com oferir pràctiques / feina a estudiants?

La Facultat de Química posa a l'abast, tant dels alumnes com de les empreses, programes de pràctiques d'alt nivell i col·laboració en projectes de recerca capdavanters per facilitar la interacció alumne-empresa i mirar d'afavorir la inserció laboral.

Tant per oferir feina com un contracte de pràctiques s'han d'omplir els formularis següents. 

Un cop emplenats, els formularis s'han de fer arribar a l'adreça deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat. Les ofertes seran publicades a l'apartat Borsa de Treball, i la facultat enviarà els CV dels interessats a l'empresa perquè en pugui fer la selecció. 

BORSA DE TREBALL

CONVENI 

En el cas d'una oferta de pràctiques, un cop l'empresa ha seleccionat l'estudiant i totes dues parts arriben a un acord respecte a les condicions de les pràctiques, cal comprovar si ja existeix un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'empresa. Si existeix, es podrà signar el conveni específic de les pràctiques de l'estudiant. Si no hi ha conveni, primer s'ha de procedir a la tramitació. Per comprovar si ja existeix conveni de cooperació educativa entre la URV i la seva empresa així com quin model de conveni específic s'ha d'omplir contacteu amb deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.

TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES

Les pràctiques curriculars estan incloses com a assignatura en el pla d'estudis de l'ensenyament, i per tant, tenen reconeixement acadèmic. L'estudiant ha d'estar matriculat de l'assignatura, i tenen una durada en hores limitada que ve determinada pel pla d'estudis. Cada facultat estableix els criteris de selecció i assignació dels estudiants a cada lloc de pràctiques. Poden ser remunerades o no remunerades.

Les pràctiques extracurriculars no estan incloses als plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. L'estudiant ha d'estar matriculat en l'ensenyament del qual vulgui realitzar pràctiques, i tenir aprovats el 50% dels crèdits necessaris per assolir el títol. No s'exigeix aquest requisit als estudis de màster. La durada màxima de les pràctiques no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic. El límit màxim depèn del centre i ensenyament. Amb caràcter general, no poden superar les 750 hores durant un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost). A partir del curs 2021-2022 han de ser remunerades quan es realitzin en empreses privades segons estableix la normativa de pràctiques externes de la URV.

Característiques comunes en pràctiques curriculars i extracurriculars:

ALTA A l'INSS OBLIGATÒRIA

Malgrat el caràcter acadèmic de les pràctiques, existeix l'obligació legal de donar d'alta a la Seguretat Social (INSS) els estudiants que realitzin pràctiques externes remunerades, ja siguin curriculars o extracurriculars.

 Les pràctiques remunerades CURRICULARS estan bonificades al 100%, segons estableix el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, a la seva disposició addicional 25ª. A més aquest butlletí desenvolupa el procediment gestió davant la Seguretat Social. Tota la informació sobre l'alta i cotització a la Seguretat Social dels estudiants que realitzin pràctiques remunerades la podeu trobar a la secció ASSEGURANCES.

En el cas que les pràctiques no siguin remunerades, la cobertura sanitària està garantida per l'assegurança escolar o l'assegurança Allianz UniversPlus.

Tota la normativa aplicable a les pràctiques externes la podeu consultar aquí.