Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

 • > L'excel·lència es treballa cada dia

 • A la Facultat de Química tenim un compromís amb la Qualitat i treballem cada dia per ser competitius i esdevenir un centre de referència internacional, contribuint significativament en l'àmbit de la química i de la bioquímica.
 • En aquest context, la Facultat de Química: 
 • ► Té definida una Política de Qualitat.
 • ► Ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del centre on es defineixen i documenten els Processos que conformen el propi Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, la implantació del qual està certificada
 • ► Ha creat la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent, òrgan clau per avaluar els resultats acadèmics i fer propostes per a millorar la qualitat dels programes formatius dels Graus i Màsters del centre.
 • ► Realitza un seguiment anual de les titulacions que li permet fer una anàlisi global, que és clau en els processos de millora contínua.
 • Informes de seguiment / acreditació

Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la Facultat de Química i Acreditació Institucional

[Informe SIGQ]  

[Certificat SIGQ]

[Informe AI] 

[Certificat]

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

[Memòria]

[Avaluació]

[RUCT]

[Indicadors]

[Certificat]

[Certificat]

Grau de Química

[Memòria]

[Avaluació]

[RUCT]

[Indicadors]

[Certificat]

[Certificat]

 

[Informe EUROLABEL]

 

Màster en Genètica, Física i Química Forense

[Memòria]

[Avaluació]

[RUCT]

[Indicadors]

[Certificat]

  

Màster en Nutrició i Metabolisme

[Memòria]

[Avaluació]

[RUCT]

[Indicadors]

[Certificat]

[Certificat]

Màster en Síntesi Catàlisi i Disseny Molecular / Synthesis, Catalysis and Molecular Design

[Memòria]

[Avaluació]

[RUCT]

[Indicadors]

[Certificat]

[Certificat]

Màster Erasmus Mundus en Catàlisi Sostenible / Erasmus Mundus Master in Sustainable Catalysis (SuCat)

[Memòria]

[RUCT]

 

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

[Memòria]

[Avaluació]

[RUCT]

[Indicadors]

 • > La recerca, part integral de la docència

 • El grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular i el màster en Nutrició i Metabolisme, han estat acreditats per AQU Catalunya sobre l'assoliment de la dimensió addicional "Interacció entre la recerca i la docència" rebent la màxima qualificació "Amb qualitat". Aquesta acreditació posa de relleu que el professorat d'aquests ensenyaments no només excel·leix en la recerca, sinó que aquesta és una part integral de la docència que fan.
 • Indicadors de recerca de la Facultat de Química
 • > El PAT, orientació a l'estudiant

 • El nostre centre ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial (PAT), que defineix les accions que es duran a terme per tal de facilitar als estudiants l'ajut i les directrius necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic.