Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i TFM de Nutrició i Metabolisme

ALTRES MÀSTERS

El TFM té dues convocatòries, al juny i al setembre. Per demanar el canvi del període de realització del TFM al 1r quadrimestre, per tal de ser avaluat al desembre/gener, cal sol·licitar l'AVANÇAMENT de la primera convocatòria a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades.

Les pràctiques extracurriculars són totes aquelles que l'estudiant fa de manera voluntària i no comporten reconeixement acadèmic (més informació). A partir del curs 2021-2022 les pràctiques extracurriculars que es realitzin en empreses privades hauran de ser remunerades segons estableix la normativa de pràctiques externes de la URV.

Model de Conveni de TFM i pràctiques extracurriculars amb entitats externes a la URV

Quan el treball de Fi de Màster o les pràctiques extracurriculars es realitzen en una entitat externa a la URV (empresa, institució, centre de recerca...), caldrà la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'altra entitat, i posteriorment també caldrà formalitzar un conveni específic entre la Facultat de Química i l'altra entitat en el que es recollirà la informació concreta de l'estada.

Procediment

Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar electrònicament totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats.

Un cop emplenat el conveni, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat(ELIMINAR), que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni de cooperació educativa (codi del conveni i data de signatura) i el retornarà perquè el signin l'estudiant i el representant legal de l'entitat col·laboradora. El darrer a signar serà el degà de la Facultat de Química. El Deganat farà arribar per correu electrònic la còpia del conveni amb totes les signatures a l'estudiant i a l'entitat col·laboradora.

(*) En cas de fer-ho/fer-les a un centre integrat a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), demanar el model de conveni específic a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.

Acord de confidencialitat


Model d'acord de TFM i pràctiques extracurriculars en departaments o serveis de la URV

Caldrà consultar amb el/la coordinador/a de pràctiques externes per a que doni el vistiplau.

Tant l'alumne com el departament o servei URV han d'emplenar electrònicament totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats.

Un cop emplenat el model d'acord, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat(ELIMINAR), que el revisarà i el hi retornarà perquè el signin l'estudiant i el director del Departament / Servei o el responsable del grup de recerca. El darrer a signar serà el degà de la Facultat de Química. El Deganat farà arribar per correu electrònic la còpia del conveni amb totes les signatures a l'estudiant i al departament o servei corresponent.