Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i Treball de Fi de Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

ALTRES GRAUS 

MÀSTERS RELACIONATS

DOCTORAT EN NUTRICIÓ I METABOLISME

Treball de Fi de Grau (TFG) 

L’estudiant ha de realitzar dos Treballs de Fi de Grau, un del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (VEURE INFORMACIÓ) i un del Grau de Biotecnologia (VEURE INFORMACIÓ).

Pràctiques externes 

Existeixen dos tipus de pràctiques externes: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars són aquelles que es realitzen a través de l'assignatura del pla d'estudis anomenada Pràctiques Externes i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic. Les pràctiques extracurriculars són totes aquelles que l'estudiant fa de manera voluntària i no comporten reconeixement acadèmic. Més informació

Models Convenis Pràctiques Externes

Caldrà la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'altra entitat, i posteriorment també caldrà formalitzar un conveni específic entre la Facultat de Química i l'altra entitat en el que es recollirà la informació concreta de l'estada.

  1. Conveni de cooperació educativa: L'estudiant ha de contactar amb l'oficina de suport al deganat per a que comprovi si ja existeix aquest conveni amb l'empresa/institució escollida o si cal tramitar-lo.
  2. Model de conveni específic (*). Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el conveni, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat, a l'adreça practiques.fq(ELIMINAR)@urv.cat , que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni de cooperació educativa (codi del conveni i data de signatura) i els hi retornarà perquè n'imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l'estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l'estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un a l'entitat.

(*) En cas de fer-les a un centre integrat a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), demanar el model de conveni específic a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.

  1. Caldrà consultar amb el/la coordinador/a de pràctiques externes per a que doni el vistiplau.
  2. Model d'acord de pràctiques. Tant l'alumne com el departament o servei URV han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el model d'acord, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat, a l'adreça deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat, que el revisarà i els hi retornarà perquè n'imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l'estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l'estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un al corresponent departament o servei URV.