Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i Treball de Fi de Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

ALTRES GRAUS 

MÀSTERS RELACIONATS

DOCTORAT EN NUTRICIÓ I METABOLISME

Treball de Fi de Grau (TFG) 

L’estudiant ha de realitzar dos Treballs de Fi de Grau, un del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (TFG I, remunerades)(TFG I, no remunerades) (VEURE INFORMACIÓ) i un del Grau de Biotecnologia (TFG II, remunerades)(TFG II, no remunerades) (VEURE INFORMACIÓ).

Pràctiques externes 

Existeixen dos tipus de pràctiques externes: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars són aquelles que es realitzen a través de l'assignatura del pla d'estudis anomenada Pràctiques Externes i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic. Les pràctiques extracurriculars són totes aquelles que l'estudiant fa de manera voluntària i no comporten reconeixement acadèmic. Més informacióA partir del curs 2021-2022 les pràctiques extracurriculars que es realitzin en empreses privades hauran de ser remunerades segons estableix la normativa de pràctiques externes de la URV.

Models Convenis Pràctiques Externes

Caldrà la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'altra entitat, i posteriorment també caldrà formalitzar un conveni específic entre la Facultat de Química i l'altra entitat en el que es recollirà la informació concreta de l'estada.

  1. Conveni de cooperació educativa: L'estudiant ha de contactar amb l'oficina de suport al deganat per a que comprovi si ja existeix aquest conveni amb l'empresa/institució escollida o si cal tramitar-lo.
  2. Model de conveni específic (remunerades)Model de conveni específic (no remunerades) (*). Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el conveni, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat), que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni de cooperació educativa (codi del conveni i data de signatura) i els hi retornarà perquè el signin l'estudiant i el representant legal de l'entitat col·laboradora. El darrer a signar serà el degà de la Facultat de Química. El Deganat farà arribar per correu electrònic la còpia del conveni amb totes les signatures a l'estudiant i a l'entitat col·laboradora.

(*) En cas de fer-les a un centre integrat a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), demanar el model de conveni específic a deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat.

  1. Caldrà consultar amb el/la coordinador/a de pràctiques externes per a que doni el vistiplau.
  2. Model d'acord de pràctiques. Tant l'alumne com el departament o servei URV han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el model d'acord, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat (deganat.fq(ELIMINAR)@urv.cat), que el revisarà i el retornarà perquè el signin l'estudiant i el director del Departament / Servei o el responsable del grup de recerca. El darrer a signar serà el degà de la Facultat de Química. El Deganat farà arribar per correu electrònic la còpia del conveni amb totes les signatures a l'estudiant i al departament o servei corresponent.