Universitat Rovira i Virgili

Tutories

Estudiants de Grau

El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Química estableix que tots els estudiants de Grau de nou accés a la Facultat de Química disposaran d'un professor tutor al llarg de tots els seus estudis, i d'un estudiant mentor el primer any d'incoporació a la Universitat.

Professor Tutor

El professor tutor és un professor a temps complet dels departaments Química Física i Inorgànica, Química Analítica i Química Orgànica o Bioquímica i Biotecnologia.

Les funcions del professor tutor són:

El professor tutor convocarà l'estudiant de forma individual un mínim de 3 vegades durant el curs per tal de fer un seguiment del seu desenvolupament acadèmic.

Els estudiants abans de realitzar la matrícula de segon, tercer o quart curs han de reunir-se amb el professor tutor per analitzar els resultats acadèmics del curs finalitzat, i fer la proposta d'assignatures a matricular els curs següent fent servir el document anomenat Fitxa tutoria-prematrícula.

Un cop signada la fitxa de prematrícula per part del tutor i de l'estudiant, l'alumne l'ha de desar a l'espai habilitat a tal efecte al Moodle Espai Comunicació FQ.

Les recomanacions del professor tutor no seran vinculants però cal prendre-les en consideració pel bé de l'alumne.

Estudiant mentor

L'estudiant mentor és un estudiant de Grau de 3r o 4t curs. Les seves funcions són:

  • > El professor tutor i l'estudiant mentor són un servei personalitzat als alumnes

FITXES DE TUTORIA          PRE-MATRÍCULA 

Estudiants de Màster

Els estudiants de Màster estan tutoritzats pel coordinador del màster, encara que es podrien assignar altres professors/es del màster com a tutors/es.

Estudiants de Mobilitat

Els estudiants de mobilitat estaran tutelats pel coordinador/a de mobilitat.