Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

  • > L'excel·lència es treballa cada dia

  • A la Facultat de Química tenim un compromís amb la Qualitat i treballem cada dia per ser competitius i esdevenir un centre de referència internacional, contribuint significativament en l'àmbit de la química i de la bioquímica a través d'un procés de millora continua.
  • La Facultat de Química, juntament amb la Facultat de Turisme i Geografia, van ser centres pioners en la implantació d'un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) valorat positivament per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Posteriorment, aquest model va ser transportat a la resta de centres de la URV. En aquest context, la Facultat de Química: 
  • ► Té definida una Política de Qualitat pròpia, aprovada per Junta de Facultat el 26 de juny de 2009 i modificada el 20 de juliol de 2018.
  • ► Ha dissenyat i implantat el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ). Està basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes) i es revisa periòdicament. 
  • ► Ha creat la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent: un òrgan clau per avaluar els resultats acadèmics i fer propostes per a millorar la implantació dels Graus i màsters.

A la facultat s'imparteixen els següents ensenyaments universitaris oficials de grau i de màster. A la llista següent pots consultar la documentació relativa a  la verificació, l'avaluació i l'acreditació d'aquests títols:

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

[Memòria] [Avaluació] [RUCT]

    [Certificat]

    [Certificat]

Grau de Química

[Memòria] [Avaluació] [RUCT]

    [Certificat]

    [Certificat]

Màster en Genètica, Física i Química Forense

[Memòria] [Avaluació] [RUCT]

 
Màster en Nutrició i Metabolisme

[Memòria] [Avaluació] [RUCT]

    [Certificat]

    [Certificat]

Màster en Síntesi Catàlisi i Disseny Molecular / Synthesis, Catalysis and Molecular Design

[Memòria] [Avaluació] [RUCT]

    [Certificat]

    [Certificat]

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

[Memòria] [Avaluació] [RUCT]

 

El seguiment anual que fem de les nostres titulacions ens permet fer una anàlisi global, que és clau en els processos de millora:

  • > La recerca, part integral de la docència

  • El grau de Química, el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular i el màster en Nutrició i Metabolisme, han estat acreditats per AQU Catalunya sobre l'assoliment de la dimensió addicional "Interacció entre la recerca i la docència" rebent la màxima qualificació "Amb qualitat". Aquesta acreditació posa de relleu que el professorat d'aquests ensenyaments no només excel·leix en la recerca, sinó que aquesta és una part integral de la docència que fan.
  • > El PAT, orientació a l'estudiant

  • El nostre centre ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial (PAT), que defineix les accions que es duran a terme per tal de facilitar als estudiants l'ajut i les directrius necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic.