Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques i TFM de Síntesi, Catàlisi i Disseny molecular

ALTRES MÀSTERS

Model de Conveni de TFM i pràctiques extracurriculars amb entitats externes a la URV

Quan el treball de Fi de Màster o les pràctiques extracurriculars es realitzen en una entitat externa a la URV (empresa, institució, centre de recerca...), caldrà la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la URV i l'altra entitat, i posteriorment també caldrà formalitzar un conveni específic entre la Facultat de Química i l'altra entitat en el que es recollirà la informació concreta de l'estada.

Procediment

Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar electrònicament totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats.

Un cop emplenat el conveni, i abans de signar-lo, amb una antelació de 10 dies abans de l'inici de l'estada, el faran arribar electrònicament a l'Oficina de Suport al Deganat(ELIMINAR), que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni de cooperació educativa (codi del conveni i data de signatura) i els retornarà perquè n'imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l'estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l'estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un a l'entitat.

ASSEGURANCES