Universitat Rovira i Virgili

  • > L'excel·lència es treballa cada dia

  • A la Facultat de Química tenim un compromís amb la Qualitat i treballem cada dia per ser competitius i esdevenir un centre de referència internacional, contribuint significativament en l'àmbit de la química i de la bioquímica a través d'un procés de millora continua.
  • La Facultat de Química, juntament amb la Facultat de Turisme i Geografia, van ser centres pioners en la implantació d'un Sistema de Garantia Interna (SGIQ) valorat positivament per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Posteriorment, aquest model va ser transportat a la resta de centre de la URV. En aquest context, la Facultat de Química: 
  • ► Té definida una Política de Qualitat pròpia, aprovada per Junta de Facultat el 26 de juny de 2009.
  • ► Ha dissenyat i implantat el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ). Està basat en el cicle de millora contínua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes) i es revisa periòdicament. 
  • ► Ha creat la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent: un òrgan clau per avaluar els resultats acadèmics i fer propostes per a millorar la implantació dels Graus i màsters.
  • > El PAT, orientació a l'estudiant

  • El nostre centre ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial (PAT), que defineix les accions que es duran a terme per tal de facilitar als estudiants l'ajut i les directrius necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic.

A la facultat s'imparteixen els següents ensenyaments universitaris oficials de grau i de màster. A la llista següent pots consultar la documentació relativa  la verificació, l'avaluació i l'acreditació d'aquests títols:

Ensenyament Certificat d'acreditació Acreditació "Interacció docència-recerca"

Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

[Memòria de verificació]

[Informes d'avaluació]

[RUCT]

[Certificat d'acreditació]

[Certificat Interacció docència-recerca]

Grau de Química

[Memòria de verificació]

[Informes d'avaluació]

[RUCT]

[Certificat d'acreditació]

[Certificat Interacció docència-recerca]

Màster en Genètica, Física i Química Forense

[Memòria de verificació]

[Informes d'avaluació]

[RUCT]

   

Màster en Nutrició i Metabolisme

[Memòria de verificació]

[Informes d'avaluació]

[RUCT]

[Certificat d'acreditació]

[Certificat Interacció docència-recerca]

Màster en Síntesi Catàlisi i Disseny Molecular / Synthesis, Catalysis and Molecular Design

[Memòria de verificació]

[Informes d'avaluació]

[RUCT]

[Certificat d'acreditació]

[Certificat Interacció docència-recerca]

Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

[Memòria de verificació]

[Informes d'avaluació]

[RUCT]

 [Certificicat d'acreditació]  

El seguiment anual que fem de les nostres titulacions ens permet fer una anàlisi global, que és clau en els processos de millora: