Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Garantia de la Qualitat

Facultat de QuímicaLa Facultat

Garantia de la Qualitat

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Química va participar com a centre pilot, juntament amb la Facultat de Turisme i Geografia, en la convocatòria d’ AUDIT 2007. El Model d’Assegurament de la Qualitat Docent de la URV que es va presentar per optar a la certificació a través del programa AUDIT de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), va ser avaluat positivament (versió 0.1) per part d’AQU Catalunya el 2009, així com la seva transportabilitat a la resta de centres.

La Facultat de Química:

  • Ha definit la seva Política de Qualitat, aprovada per Junta de Facultat el 26 de juny de 2009.
  • Ha creat la Comissió de Seguiment i Qualitat Docent, òrgan clau per avaluar els resultats acadèmics i fer propostes per a millorar la implantació dels Graus i màsters.
  • Ha dissenyat i implantat el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ). La versió 2.2 va ser aprovada el 14 de desembre de 2015.

El treball de la URV per establir el mapa d'ensenyaments universitaris oficials de grau i màster, d'acord amb l'establert pel marc normatiu vigent, ha culminat a la Facultat de Química amb la verificació i autorització de les següents titulacions:

[Memòria de verificació]  [Informes d’avaluació]  [RUCT] [Certificat d'acreditació]

[Memòria de verificació]  [Informes d’avaluació]  [RUCT] [Certificat d'acreditació]

  • Màster en Genètica, Física i Química Forense

[Memòria de verificació]  [Informes d’avaluació]  [RUCT]

[Memòria de verificació]  [Informes d’avaluació]  [RUCT] [Certificat d'acreditació]

[Memòria de verificació]  [Informes d’avaluació]  [RUCT] [Certificat d'acreditació]

[Memòria de verificació]  [Informes d’avaluació]  [RUCT]

Per tal de garantir-ne la qualitat i adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions, han de fer un seguiment anual d’aquestes titulacions i sotmetre’s periòdicament a un procès d’acreditació que validi el caràcter oficial de les mateixes:

L’acreditació passa per l’elaboració d’un autoinforme i per la visita d’una Comissió d’Avaluació Externa:

La Facultat de Química ha sol·licitat l'acreditació de la dimensió "Interacció entre recerca i docència" dels dos graus i de dos màsters oficials, per posar en relleu que no només excel·leixen en la recerca, sinó que aquesta és una part integral de la docència:

L’orientació universitària representa un factor de qualitat en el desplegament de les titulacions en el marc de l’EEES. En aquest sentit, la Facultat de Química ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial (PAT), on es defineixen les accions per tal de facilitar als estudiants l'ajut i les directrius necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic.

[Informes d'avaluació del Pla d'Acció Tutorial]


Informació