Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > La Facultat > Ensenyaments oficials MNiM

Facultat de QuímicaLa Facultat

Màster universitari en Nutrició i Metabolisme

El Màster en Nutrició i Metabolisme és un màster interuniversitari en el qual participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, sent aquesta última la universitat coordinadora.

Aquest Màster, adscrit a la branca de coneixement de Ciències de la Salut, es va implantar el curs 2006/2007, d’acord amb el RD 56/2005, originat pel doctorat interuniversitari del mateix nom. Posteriorment va ser verificat per ANECA pel procediment abreujat, per adaptar-se al RD 1393/2007 a partir del curs 2010/2011. Desprès es va sotmetre al procés de reverificació, fruit de la necessitat d’actualitzar els continguts i d’establir un nou conveni entre les universitats participants. Les actualitzacions es van implantar a partir del curs 2012/2013, per millorar la configuració d’itineraris, que tenen estructura comuna i condueixen a tres especialitats (Nutrició clínica, Aliments saludables i Recerca).

El curs 2015/2016 es van redistribuir les competències entre matèries, per tal de garantir l’assoliment del perfil competencial, i es va actualitzar la memòria de verificació d’acord amb les recomanacions fetes per AQU Catalunya a l’informe de verificació de la titulació.

Amb data 17/01/2017, el màster ha renovat l’acreditació de títol oficial, i ha estat reconegut per AQU amb el segell d’acreditació FAVORABLE. Cal destacar que dels 6 estàndards avaluats en el procés, 4 han assolit el nivell amb Qualitat:

  • La informació pública de la titulació.
  • El sistema de garantia interna de la qualitat.
  • El professorat.
  • Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.

Informació