Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Estudis > Diplomatures

Facultat de QuímicaDiploma de Fonaments de Química

OBJECTIU

Aquest títol propi es planteja com a diploma d'especialització de pregrau previ a la llicenciatura i amb l'esperit de facilitar la inserció laboral dels nostres estudiants. Quan un alumne hagi superat un total de 120 crèdits de la Llicenciatura de Química, podrà obtenir el títol propi de la URV de "Diploma de Fonaments de Química".

D'aquests 120 crèdits, el 69% (82,5 crèdits) correspondrà a assignatures obligatòries, el 21% (25,5 crèdits) a optatives i el 10% (12 crèdits) seran de lliure elecció.

Es tracta d'una proposta innovadora, atès que no ha de funcionar com un ensenyament diferent i independent de la llicenciatura de Química ja que les assignatures són les mateixes i l'alumnat les cursa com a part dels estudis homologats. L'estudiant ha de seguir l'itinerari contemplat en el primer cicle de l'ensenyament de química i les assignatures es distribuiran en dos cursos acadèmics. Per tant, a primer curs, la matrícula serà la mateixa. La coherència curricular dels 120 crèdits cursats queda garantida per les restriccions de matrícula i els prerequisits que ja contempla el mateix pla d'estudis de la llicenciatura en Química.

Un alumne que cursi la llicenciatura de Química pot acabar amb dues titulacions, Diploma de Fonaments de Química i llicenciat en Química, mentre que l'estudiant de bioquímica finalitzaria amb les titulacions de: Diploma de Fonaments de Química i llicenciat en bioquímica.

CAPACITATS DEL DIPLOMAT

El diplomat en Fonaments de Química ha demostrat un coneixement bàsic de química general (Enllaç Químic, Principis de Termodinàmica, Termodinàmica, Equilibri Iònic en Solució) i del comportament i propietats bàsiques de compostos orgànics i inorgànics (Química Orgànica I, Química Inorgànica I). Coneix els conceptes bàsics de bioquímica que permeten comprendre el funcionament dels éssers vius a nivell molecular i el capaciten per a la utilització dels principis de bioquímica (Bioquímica) en la seva tasca professional, així com dels processos químics i eines bàsiques d'enginyeria química que permeten el seu disseny, càlcul i modelització (Enginyeria Química).

Encara que no són matèries obligatòries, l'estudiant cursa també les assignatures de Matemàtiques (Àlgebra i Càlcul) i Física (Mecànica, Electricitat i Òptica i Experimentació en Física) i la resta d'assignatures optatives complementaran la seva formació.

L'aspecte pràctic és molt significatiu doncs ha de superar totes les assignatures de laboratori de primer cicle. Així, coneix les tècniques bàsiques (Operacions Bàsiques, Experimentació en Química Física i Química Analítica I), ha realitzat experiments de síntesi i caracterització de compostos orgànics i inorgànics (Experimentació en Síntesi Química I, Experimentació en Síntesi Química II). Coneix les tècniques analítiques bàsiques, volumètriques i instrumentals (Experimentació en Química Física i Química Analítica II). També ha realitzat pràctiques de Bioquímica (Bioquímica).


Informació