Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Tutories

Facultat de QuímicaAlumnes

Tutories

Amb un esperit de servei personalitzat a l'alumnat s'ha instituït la figura del Professor Tutor.

Les funcions del tutor són les següents:

  1. Facilitar als alumnes el seu procés d'incorporació o de desenvolupament en el món universitari.
  2. Seguir personalitzadament l'itinerari curricular dels alumnes.
  3. Col·laborar a millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, orientant-los en l'organització del seu itinerari.
  4. Orientar, si és el cas, el futur professional dels alumnes.

Els alumnes de nou ingrés abans de la matrícula i posteriorment a la presentació efectuada per l'equip deganal, es reuniran amb el professor tutor assignat el qual atendrà els seus dubtes.

La resta d'alumnes, prèviament a la matrícula, es posaran en contacte amb el professor tutor per revisar el desenvolupament acadèmic i considerar la proposta de matrícula, a la qual donaran el seu vistiplau, signant un document. La presentació d'aquest document és un requisit per poder formalitzar la matrícula.

Durant els períodes de classes els tutors o tutores disposaran d'un horari d'atenció.

Al començament del segon quadrimestre els tutors o tutores, juntament amb l'alumnat, analitzaran les qualificacions del primer quadrimestre i planificaran les activitats acadèmiques del segon quadrimestre.

Les recomanacions del tutor no seran vinculants però cal prendre-les amb serietat pel bé de l'alumne, en especial en confeccionar el seu itinerari curricular.


Informació