Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Tramitació del conveni

Facultat de QuímicaAlumnes

Tramitació del conveni

• La normativa de pràctiques de la URV inclou un nou model de gestió de les pràctiques externes que es fonamenta bàsicament en la signatura d’un conveni marc o conveni de cooperació educativa amb cadascuna de les entitats col•laboradores que acullin estudiants en pràctiques i la posterior signatura d’annexos o convenis específics per a cada estudiant que efectivament realitzi les pràctiques. Aquest conveni marc el signa el rector una única vegada amb cada entitat i conté el règim jurídic i les condicions generals de les pràctiques externes.

• Si és l’estudiant qui troba directament l’entitat per fer les pràctiques, haurà de confirmar amb l’Oficina de Suport al Deganat (OSD) si ja existeix el conveni marc amb aquella entitat i en cas que no sigui així haurà de facilitar a l’OSD el contacte de l’entitat col·laboradora. Serà l'OSD de la Facultat de Química qui s’adreci a l’entitat col·laboradora per informar del nou model de gestió i per fer-li arribar el text del conveni marc, perquè aquesta doni el seu vistiplau i faciliti les dades necessàries per a la formalització de l’esmentat conveni.

El model de conveni específic, tant si les pràctiques són curriculars com extracurriculars, el trobareu dins l’apartat de cada ensenyament (veure enllaç).

• Tant l'alumne com l'entitat col·laboradora han d'emplenar ELECTRÒNICAMENT totes les dades que se sol·liciten en cadascun dels apartats. Un cop emplenat el conveni, i amb una antelació de 10 dies abans de l’inici de les pràctiques, el faran arribar electrònicament a l’Oficina de Suport al Deganat, a l’adreça practiques.fq(ELIMINAR)@urv.cat, que el revisarà i completarà amb les dades de referència del conveni marc (codi del conveni i data de signatura) i els hi retornarà perquè n’imprimeixin 3 exemplars que signaran i que l’estudiant portarà a la Facultat perquè els signi també el/la degà/na; la Facultat es quedarà el seu exemplar i lliurarà a l’estudiant els altres dos i aquest en farà arribar un a l’empresa.


Informació