Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Premi de Recerca en Química

Facultat de QuímicaAlumnes

Premi de Recerca en Química

                        

XIX PREMI RECERCA EN QUÍMICA A TARRAGONA

Atorgat per l’Associació Empresarial Química de Tarragona i la Facultat de Química de Tarragona.

Veure díptic informatiu en PDF

Formulari de dades personals i de contacte

EXTRACTE DE LES BASES

1.- Els treballs d’investigació pura o aplicada, o de difusió de la química en l’entorn, que concorren a aquest premi hauran de ser presentats per estudiants vinculats a centres d’ensenyament públic o privat, preferentment de 3r, 4t d’ESO o Batxillerat, sota la direcció d’un o més professors del centre.

2.- Els treballs han de tenir una extensió mínima de 40 pàgines a doble espai. Es presentarà un exemplar enquadernat en paper i també en format electrònic PDF.

3.- El treball, signat únicament amb un lema o pseudònim, s’entregarà en un sobre tancat en l’exterior del qual hi figurarà la inscripció: “19è Premi de Recerca en Química a Tarragona”. A l’interior hi ha d’haver un segon sobre que contindrà una fotocòpia del DNI de l'autor/s del treball i el "Formulari de dades personals i de contacte", document que recollirà el nom i les dades personals de l’autor o autors, el nom del tutor i les seves dades de contacte i les dades del centre educatiu. Aquest segon sobre estarà també tancat i durà el mateix lema o pseudònim que el treball.

4.- El termini de presentació de treballs és del 13 de març al 16 de juny de 2017 i es lliuraran al Deganat de la Facultat de Química, Campus Sescelades, C/ Marcel·lí Domingo, n. 1, 43007 Tarragona. Del 10 al 17 d’abril el Deganat estarà tancat.

5.- El Premi de Recerca en Química a Tarragona està dotat amb 1000€ al guanyador (més 800€ al centre), 600€ al segon classificat (més 400€ al centre) i 300€ al tercer classificat (més 200€ al centre). La part dels premis que correspon als Centres s’ha de destinar al seminari/departament al qual pertany el/la tutor/a del treball. Als imports dels premis se’ls aplicaran les retencions fiscals segons la normativa vigent. Els premis seran lliurats en un acte públic durant la Setmana de la Ciència, les dades del qual (data, hora i lloc) s’anunciaran amb l’antelació suficient. Al Jurat, que farà pública la seva decisió en el mateix acte, li correspon la interpretació de les Bases, la proposta d’accèssits i la facultat de declarar el Premi desert.

6.- Les decisions del Jurat es prendran per majoria de vots. En el cas d’empat, el vot del president serà decisiu. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

7.- Els treballs no premiats podran recollir-se durant els 15 dies següents al de fer-se públic el veredicte. Passat aquest termini, la Facultat de Química de Tarragona no es farà responsable de la devolució dels treballs.

8.- La participació en el Premi de Recerca en Química a Tarragona comporta l’acceptació íntegra de les Bases.


Informació