Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Pla d´acció tutorial

Facultat de QuímicaAlumnes

Pla d'acció tutorial

Facultat de Química
Aprovat per Junta de Facultat el 2 de juliol de 2010

Veure en arxiu PDF

Índex

1. Contextualització
2. Marc conceptual
3. Destinataris
4. Finalitat i objectius
5. Continguts
6. Metodologia
7. Seqüència per estudis de Grau
8. Recursos humans i responsabilitats
9. Criteris de selecció de tutors
10. Criteris d’assignació tutor-estudiant
11. Model organitzatiu (organigrama)
12. Recursos pedagògics i tecnològics
13. Formació de Tutors
14. Serveis relacionats amb l’atenció a l’estudiant
15. Avaluació

Annex 1: Informe de valoració de la tutoria acadèmica
Annex 2: Enquesta de satisfacció per estudiants de Grau

1. Contextualització

En el marc dels plans estratègics de la URV i de la Facultat es prioritza l'acció tutorial amb l'objectiu de facilitar als estudiants l'ajut i les directrius necessàries per tal de millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic.

Els alumnes de nou ingrés a la Facultat de Química disposen d'un tutor personal des del curs 1998/1999. Fruit de l'experiència dels primers anys d'acció tutorial, les funcions del professor tutor es concreten en la “Normativa de la funció tutorial”, que també fixa un marc d'actuació, tant per professors com per alumnes.

Durant el curs 2007-08, i amb l’objectiu de conèixer els principals aspectes de la inserció laboral dels titulats, des de la Facultat de Química s’ha dut a terme una enquesta als titulats egressats, tant en Química com en Bioquímica (des del curs 2003-04 al 2006-07 en Química, i des del curs 2002-03 al 2005-06 en Bioquímica). Els resultats obtinguts a les enquestes han mostrat un bon nivell d’empleabilitat dels titulats del centre i seran d’utilitat per orientar als actuals estudiants en la definició del seu propi projecte acadèmic i professional.

En aquest sentit, tots els estudiants d'aquest Centre tindran assignat un tutor amb les funcions següents:

• Facilitar als estudiants el seu procés d'incorporació o de desenvolupament en el món universitari.
• Seguir de forma personalitzada l'itinerari curricular dels estudiants.
• Col·laborar a millorar el rendiment acadèmic dels estudiants, orientant-los en l'organització del seu itinerari.
• Orientar, si és el cas, el futur professional dels estudiants.

Els documents de referència són:

• Pla d’Acció Tutorial de la URV, Document Marc i Recursos Pedagògics/Tecnològics associats.
• Directrius dels plans d’acció tutorial per centre per als nous ensenyaments aprovat pel Consell de Govern de la URV en Sessió ordinària de 20 de desembre de 2007.
• Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de la Facultat de Química (certificat a través del programa AUDIT per l’AQU Catalunya1).
• Modificació de la normativa del Pacte de Dedicació. Consell de Govern 24 d’abril de 2008.

2. Marc conceptual

El Pla d’Acció Tutorial defineix les accions que s’han de realitzar per tal de facilitar als estudiants totes les eines i ajuda necessàries perquè puguin assolir amb èxit tant les fites acadèmiques com les personals i professionals que els planteja la Universitat.

3. Destinataris

1. Estudiants de nou accés a Graus.
2. Estudiants que desenvolupen els Graus.
3. Estudiants que acaben els Graus.
4. Estudiants de mobilitat.
5. Estudiants de Màster.
6. Estudiants que desenvolupen les Llicenciatures (estudis a extingir).
7. Estudiants amb necessitats educatives especials.

1.Tutoria pels estudiants de nou accés a Graus:

Tots els estudiants admesos al Centre es distribuiran entre els professors amb dedicació exclusiva adscrits a la Facultat de Química. En funció la disponibilitat del professorat, els estudiants matriculats al Grau de Química podrien assignar-se preferentment a professors dels departaments de Química Física i Inorgànica o Química Analítica i Química Orgànica; i els estudiant matriculats al Grau de Bioquímica i Biologia Molecular podrien assignar-se preferentment a professors del departament de Bioquímica i Biotecnologia.

Els professors tutors desenvoluparan, entre d'altres, les accions següents:

• Abans de la matrícula i posteriorment a la presentació efectuada per l'equip deganal, es reuniran amb els estudiants tutoritzats per presentar-se i atendre els seus dubtes.
• Durant el primer mes de classe els tutors convocaran als estudiants per contrastar la seva percepció envers la Facultat, detectar els seus problemes acadèmics o metodològics, i els orientaran sobre la manera de resoldre els problemes detectats.
• Durant el període de classes, els tutors disposaran d'un lloc i horari d'atenció als seus tutorands, que estarà dins dels horaris que els professors dediquin a l'atenció dels estudiants dels seus cursos. Aquesta informació es farà pública al tauler d'anuncis de la Secretaria de la Facultat.
• Al començament del segon quadrimestre els tutors analitzaran les qualificacions dels estudiants i planificaran les activitats acadèmiques del segon quadrimestre.

A la Facultat de Química es realitza un estudi sobre la incorporació dels alumnes a primer curs del Graus (“Estudi 1Q1R”), que dona informació d’utilitat per definir els objectius i accions del PAT.

2.Tutoria pels estudiants que desenvolupen els Graus:

• Els tutors rebran als estudiants tutoritzats, prèviament a la seva matrícula, per revisar el desenvolupament acadèmic i considerar la proposta de matrícula dels estudiants, a la qual donaran el seu vist-i-plau, signant un document. Aquest no serà vinculant i la proposta podrà o no estar d'acord amb l'orientació donada pel tutor, però la presentació del document serà un requisit per poder formalitzar la matrícula.
• Durant els períodes de classes, els tutors disposaran d'un lloc i horari d'atenció als seus tutorands, que estarà dins dels horaris que els professors dediquin a l'atenció dels estudiants dels seus cursos. Aquesta informació es farà pública al tauler d'anuncis de la Secretaria de la Facultat.
• Al començament del segon quadrimestre els tutors analitzaran les qualificacions dels estudiants i planificaran les activitats acadèmiques del segon quadrimestre.


3.Tutoria pels estudiants que acaben els Graus:

El tutor acadèmic continua fent un seguiment acadèmic dirigit a la presa de decisions, en aquest moment més encaminat a les Pràctiques Externes i el Treball de Fi de Grau. També aborda aspectes referents a l'orientació professional i la formació contínua.

Els estudiants que desenvolupen el Treball de Fi de Grau i les Pràctiques Externes, a més d’un tutor extern, estan orientats per un tutor de la Facultat de Química.

4. Estudiants de mobilitat:

Els estudiants de mobilitat estaran tutelats pel coordinador/a de mobilitat.

5. Estudiants de Màster:

Acollida dels estudiants, per part del Coordinador de Màster, a l’inici de curs.

Els estudiants poden contactar amb el coordinador/a del Màster per resoldre les qüestions acadèmiques. A decisió de la coordinació del Màster es poden assignar altres professors del Màster com a tutors (per exemple, en funció de l’itinerari...).

A més de la tutoria acadèmica, existeix la tutoria del Treball de Fi de Màster, que es assignada per la coordinació del Màster.

6. Estudiants que desenvolupen les Llicenciatures (estudis a extingir): Tots els estudiants admesos al Centre es distribuiran entre els professors amb dedicació exclusiva adscrits a la Facultat de Química. En funció la disponibilitat del professorat, els estudiants matriculats a la Llicenciatura de Química podrien assignar-se preferentment a professors dels departaments de Química Física i Inorgànica o Química Analítica i Química Orgànica; i els estudiants matriculats a la Llicenciatura de Bioquímica i Biologia Molecular podrien assignar-se preferentment a professors del departament de Bioquímica i Biotecnologia.

7. Estudiants amb necessitats educatives especials.

En cas de detectar estudiants amb necessitats educatives especials, les accions específiques es coordinaran amb les unitats de suport corresponents de la Universitat.

4. Finalitat i Objectius

A través del PAT l’estudiant ha de ser capaç de definir i desenvolupar el propi projecte personal i professional que se li planteja a la universitat. Aquesta competència es concreta en els següents resultats d’aprenentatge:

- Identificar i desenvolupar els propis interessos/motivacions acadèmicprofessionals.
- Identificar i donar resposta a les necessitats de formació.
- Definir i desenvolupar l’itinerari acadèmic tenint en compte necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmic-professionals.
- Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.
- Per aquest motiu els objectius del Pla d’Acció Tutorial i de la tutoria acadèmica són:
- Facilitar la integració dels estudiants a la Facultat de Química.
- Acompanyar la tasca diària dels estudiants des d’un punt de vista acadèmic.
- Orientar els estudiants en la resolució de tots aquells problemes relacionats amb la seva trajectòria acadèmica i amb la seva vida universitària.
- Facilitar la maduració del projecte personal i professional de l’estudiant.
- Facilitar i acompanyar la transició cap al món professional dels estudiants.

5. Continguts

Els continguts que es tractaran al respecte són:

• Orientació acadèmica.
• Orientació professional.
• Evolució acadèmica de l’estudiantat.
• Avaluació continuada.
• Presa de decisions.
• Resolució de conflictes.

6. Metodologia

7. Seqüència per estudis de grau

8. Recursos humans i responsabilitats

A continuació s’indiquen els agents que intervenen en el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial i les funcions que tenen:

L'assignació del tutor és competència del/de la responsable de l'ensenyament corresponent. La coordinació de l'acció tutorial és competència de la vicedegana de la Facultat. A requeriment de la vicedegana de la Facultat, els tutors poden emetre informes per indicar el desenvolupament de l’acció tutorial; les conclusions d’aquests informes, un cop valorades amb el responsable de l’ensenyament corresponent, es presentaran als agents d’interès. Cada curs, la vicedegana de la Facultat convocarà els tutors per tal de compartir experiències i valorar l'activitat. El seguiment de l'acció tutorial serà efectuat per la vicedegana del centre i n'informarà a la Junta de Facultat, proposant, si s'escau, les millores que se'n derivin del seu desenvolupament.

- Coordinadora de tutoria: Vicedegana de la Facultat.

Funcions:
• Coordinar el procés d’acció tutorial juntament amb els Responsables d’Ensenyament.
• Seguiment, coordinació i avaluació de la tutoria (assegurar formació de tutors, assegurar la difusió de la tutoria a l’estudiant, realitzar una reunió de tutoria anual com a mínim, realitzar l’informe d’avaluació anual, introduir millores de PAT al centre)
• Coordinació amb els Responsables d’Ensenyament pel que fa a les dificultats que es detectin a cada ensenyament i possibles solucions.- Responsables d’ensenyament / Coordinadors de Màster:

Funcions:
• Selecció de tutors, en coordinació amb els departaments.
• Assegurar que els estudiants tinguin un tutor assignat. En cas que sigui necessari, fer un canvi en l’assignació del tutor.- Tutors:

Funcions:

• Realitzar tutories a un màxim de 20 estudiants.
• Disposar d’evidències documentals del seguiment realitzat (per exemple, a través de fitxa de seguiment de les tutories realitzades).
• Participar en la formació de tutors, en les reunions de seguiment i en l’avaluació de la tutoria.
• Realitzar un informe sobre les tutories realitzades, en cas de requeriment per part de la vicedegana.
• En el cas ser tutors d’estudiants de Graus: . Convocar l’estudiant a un mínim de 3 tutories anuals. . Fer el seguiment de les tutories de l’estudiant i del seu currículum nuclear.- Estudiants tutorats:

Funcions:
• Els estudiants de Grau hauran de: Participar en un mínim de 3 tutories anuals que el tutor/coordinador de tutories organitzi o recomani (planificades de manera transversal al llarg del pla d’estudis).- Tècnica de suport a la qualitat docent:

Funcions:
• Donar suport en el seguiment i informe avaluació (fer actes/resums de les reunions de tutoria i elaborar l’informe corresponent) (veure annex 1: INFORME DE VALORACIÓ DE LA TUTORIA ACADÈMICA).
• Comprovar que les assignacions tutors-estudiants s’hagin realitzat correctament a l’espai Moodle-tutories.

9. Criteris de selecció de tutors

• Prioritzar el professorat que manifesti interès per desenvolupar la figura de tutor/a.
• Prioritzar el professorat a temps complet que dóna major part de docència a l’ensenyament de la Facultat de Química que estudia l’estudiant.
• Prioritzar aquells professors que tinguin bones habilitats socials i comunicatives.

10. Criteris d'assignació tutor-estudiant

• L’assignació tutor/a–estudiant la realitza la Facultat de Química juntament amb els departaments que tenen docència en cadascun dels ensenyaments.
• Cada tutor pot realitzar tutories a un màxim de 20 estudiants, tot i que en cas necessari aquest nombre podria augmentar.
• Realitzar l’assignació abans de la matrícula.
• Revisar l’assignació tutor/a–estudiant anualment i en cas necessari canviarla. Si és convenient, es revisarà més freqüentment. Tant els estudiants com els tutors poden demanar un canvi en l’assignació d’acord amb el coordinador de tutories. En el cas de Graus, Màsters i Llicenciatures, un cop formalitzada la matrícula, els departaments poden assignar tutors i seran informats de les assignacions (bé a través dels responsables d’ensenyament, coordinadors de Màster o la TSQD), per tal que introdueixen la informació a l’aplicatiu EVIA. El dia següent la informació es reflexarà automàticament a través de moodle, per tal que tant estudiants com tutors tinguin la possibilitat de comunicar-se a través d’aquest espai.

Reconeixement:
• Tutors/es:
o Pacte de dedicació. 0,5 UAA, per cada 20 estudiants tutoritzats.
o Reconeixement per avaluació docent

11. Model organitzatiu (organigrama)

12. Recursos pedagògics i tecnològics

• Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Química
• Espai de e-tutories: com a eina de tutoria semipresencial i de registre de les tutories presencials.
• Manual d’ús de Moodle Tutories:
http://moodle.urv.net/doc/index.php/Professor:E-tutories

13. Formació de tutors

• Sessió de treball amb tutors, sota demanda, per conèixer Moodle Tutories.
• Anualment es decidirà la formació necessària per la millor realització del procés tutorial.

14. Serveis relacionats amb l'atenció a l'estudiant

Apart de la tutoria acadèmica l’estudiant pot rebre informació a través de:

• Becari d’Atenció a la Comunitat Universitària (BACU).
• Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE).
• Coordinador de mobilitat de la Facultat de Química.
• Coordinador de pràctiques externes de la Facultat de Química.
• International Center.
• Fundació URV.

15. Avaluació

La següent taula mostra com es farà el seguiment i avaluació de la tutoria acadèmica (què s’avaluarà, com es recolliran evidències, quines reunions es realitzaran amb els tutors, com s’aplicaran els canvis convenients):

ANNEX 1

1. Objectiu de l’Informe
- Indicar l’objectiu de l’informe:
o Avaluar el procés de tutoria acadèmica
o Disposar d’evidències per a l’assegurament de la qualitat en relació al procés de seguiment i orientació dels estudiants.

2. Procés de seguiment i avaluació
-Indicar el procés que es porta a terme per realitzar el seguiment i avaluació de la tutoria acadèmica:
o Reunió amb tutors a mitjans i final de curs
o Informe de l’espai de e-Tutories

3. Participació a la tutoria acadèmica
-Tutories realitzades
-Tipologia
-Contingut
-Estudiants participants

4. Ús de l’espai de e-Tutories

4.1. Tutors/es
- Indicar els accessos i ús de les eines

4.2. Estudiants
- Indicar els accessos i ús de les eines

5. Satisfacció dels estudiants
Per exemple: Resultats referents als ítems de la tutoria acadèmica, en cas que l’ensenyament hagi participat a l’EPD o resultats de l’enquesta de satisfacció per estudiants.

6. Valoració
6.1. Compliment d’objectius
- Valorar el nivell d’acompliment dels objectius plantejats al PAT.

4.2. Plantejament del procés de tutoria
-Valoració del plantejament del procés de tutoria que es realitza al PAT i propostes de millora en cas necessari. La valoració pot realitzar-se en relació als diferents components del PAT:
o Difusió a estudiants
o Formació de tutors/es
o Freqüència i seqüència de la tutoria acadèmica
o Continguts
o Metodologia
o Criteris d’assignació alumnes-tutors, màxim d’alumnes per tutor.
o En cas de baixa participació, si s’ha realitzat alguna acció (per exemple informativa) per activar-la (reunió amb tutors, reunió amb alumnes, enviament de correu e-, etc.). O si s’ha decidit fer alguna acció de cara el proper curs.
o Si s’ha detectat algun problema, quin i quina acció s’ha realitzat o està prevista realitzar per solucionar-lo.

Pujar


Informació