Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Marc normatiu

Facultat de QuímicaAlumnes

Marc normatiu

El Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de setembre.

La normativa de pràctiques externes de la Universitat Rovira i Virgili (d’ara endavant URV), aprovada pel Consell de Govern del 20 de desembre de 2012 i modificada pel Consell de Govern del 7 de març del 2013 i del 27 d'abril de 2017, com a normativa interna integradora de totes les pràctiques externes tutelades per la URV.

• I si les pràctiques són remunerades: Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.


Informació