Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Formulació mínima

Facultat de QuímicaAlumnes

Formulació i nomenclatura. Coneixements mínims.

QUÍMICA INORGÀNICA

  • Anions

H- hidrur CO32- carbonat HS- hidrogensulfur
O2- òxid NO2- nitrit HCO3- hidrogencarbonat
O22- peròxid NO3- nitrat HSO3- hidrogensulfit
F-
fluorur SO32- sulfit HSO4- hidrogensulfat
Cl- clorur SO42- sulfat HPO42- hidrogenfosfat
Br- bromur PO43- fosfat H2PO4- dihidrogenfosfat
I-  iodur MnO4- permanganat    
S2-  sulfur CrO42- cromat    
OH- hidròxid Cr2O72- dicromat    
ClO- hipoclorit        
ClO3- clorat        
ClO4- perclorat        
IO3- iodat        
  •  Cations

Cal conèixer les càrregues dels cations que en tenen només una:

- metalls alcalins

- metalls alcalinoterris

- Zn2+, Cd2+, Ag+, Al3+

Per a la resta de cations metàl·lics s'indicarà la seva càrrega. Exemples:

- Clorur de ferro (III)

- Sulfat de coure (II)

- Nitrat de níquel (II)

Cations poliatòmics

- Amoni NH4+

QUÍMICA ORGÀNICA

Funcions i grups funcionals més importants:

Funció Grup funcional Sufix
Alcohol -OH ...ol
Èter -O- ...oxi
Aldehid  -CHO ...al
Cetona -CO- ...ona
Àcid carboxílic  -COOH ...oic
Èster -COO-R ...at de ...il
Amines  -NH2 ; -NH- ; -N- ...amina
Amides  -CONH2  ...amida

Informació