Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnos > Pautas de corrección de las PAU

Facultad de QuímicaAlumnos

Pautas de corrección de las PAU

Estructura de l'exercici i criteris generals d'avaluació

PAU, Química

Estructura de l'examen

L’alumne ha de respondre CINC preguntes, de 2 punts cadascuna. Cada pregunta tindrà DUES subpreguntes d’1 punt cadascuna.
La prova tindrà una part comuna i una part optativa.

• La part comuna constarà de TRES preguntes que s’han de respondre de manera obligatòria (preguntes 1, 2 i 3).
• La part optativa constarà de DUES preguntes:
     - L’alumne escollirà respondre la pregunta 4 o la pregunta 5.
     - L’alumne escollirà respondre la pregunta 6 o la pregunta 7
 

Tipologia de les preguntes de la prova de Química de les PAU

Les preguntes de la prova poden tenir el següent format:

• Qüestions obertes de tipus conceptual
• Resolució de problemes numèrics
• Interpretació i anàlisi de taules, gràfics, diagrames i esquemes
• Descripció de procediments experimentals
• Interpretació i anàlisi de treballs experimentals

Tot i que en la prova de Química no es contemplen preguntes tipus test, el format de les preguntes garantirà l’aplicació de criteris objectius d’avaluació, prèviament establerts.
 

Criteris generals d'avaluació

Els criteris generals d’avaluació queden recollits en els primers quatre apartats sobre criteris d’avaluació dels continguts de Química de segon de batxillerat del Decret 142/2008:

  1. Analitzar i resoldre situacions-problema en què intervenen fenòmens químics, utilitzant els mètodes i les tècniques propis del treball científic.
  2. Interpretar la informació sobre sistemes i processos químics presentada en forma de gràfics, diagrames, fórmules químiques i equacions i utilitzar aquestes formes de representació per explicar fets químics i per abordar la resolució de problemes.
  3. Justificar els models químics a partir d’evidències experimentals, i aplicar-los per interpretar fenòmens químics en diferents contextos.
  4. Analitzar la descripció d’una investigació experimental i del mètode emprat, treure conclusions de les dades presentades i argumentar sobre les conclusions.
     
Com a criteris complementaris d’avaluació tenim:

• Les respostes s’han d’ajustar als enunciats de les preguntes i s’han de justificar de manera que el professor corrector pugui seguir el raonament que s’ha seguit.
• Es valorarà positivament la bona estructuració de les respostes a les preguntes i la presentació acurada dels exercicis. L’alumnat ha de mostrar una bona comprensió de les preguntes formulades i organitzar de manera lògica la seva resposta.
• Es consideraran font d'error: els errors de concepte, les respostes incoherents o que suposin un autèntic disbarat, la formulació incorrecta, la igualació incorrecta d'equacions químiques, els errors en els càlculs i en les unitats de les magnituds i constants, les faltes ortogràfiques en els termes científics o la il·legibilitat del text.
• Una fórmula química equivocada es penalitzarà amb 0.5 punts en la subpregunta en què figuri, és a dir, la meitat de la puntuació de la subpregunta. La formulació penalitzarà 1 punt, com a màxim, en tota la prova.
• Els errors en els càlculs es consideraran lleus, excepte en el cas que els resultats siguin il·lògics o absurds i l'alumnat no raoni explícitament els resultats, indicant-ne la seva falsedat.
• En relació a les unitats, les magnituds s’expressaran preferentment en el Sistema Internacional, per bé que s'acceptarà també l’expressió en altres sistemes. Això no obstant, quan es tracti de calcular el valor de Kp a partir de les pressions parcials dels gasos en l’equilibri, caldrà que l’alumne expressi les pressions parcials en bar (o en atm); es penalitzarà, en aquest càlcul, la utilització de la pressió parcial en pascals (Pa). Cal que les constants d’equilibri Kc i Kp s’expressin sense unitats; es penalitzarà si s’expressen amb unitats.
 

Més informació a: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materies/quimica/


Información