Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Alumnes > Característiques

Facultat de QuímicaAlumnes

Característiques

• La relació entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i mai de caràcter laboral. El vincle és un conveni de col·laboració entre l'empresa o institució i la Universitat en el qual l'entitat col·laboradora acull un estudiant en pràctiques durant uns mesos.

• L'estudiant ha d'estar matriculat en un ensenyament de la URV i tenir el 50% dels crèdits de la carrera aprovats.

La durada màxima de les pràctiques extracurriculars no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 d'agost), amb un màxim de 750 hores per curs.

• L'horari ha de ser sempre compatible amb l'horari acadèmic de l'alumne.

• En tot cas, el contingut de les tasques que desenvoluparà l'estudiant ha d'estar directament relacionat amb l'ensenyament que cursi.

• L'entitat col·laboradora nomenarà un tutor que s'encarregarà del seguiment i suport a l'alumne mentre aquest estigui al centre de treball. Igualment, el centre docent nomenarà un tutor acadèmic.

• La part administrativa del conveni la porta a terme la Facultat de Química.

• En el cas de les pràctiques no remunerades la cobertura social de l'estudiant queda garantida per l'assegurança escolar obligatòria. L’assegurança escolar cobreix els desplaçaments i estada en l’empresa. Si l'alumne té més de 28 anys ha de contractar una assegurança voluntària.

Pràctiques remunerades: el conveni pot preveure l’aportació econòmica per part de l’empresa d’una quantitat en forma de borsa d’estudi, que és íntegra per a l’estudiant (veure el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació).
VEURE MÉS INFORMACIÓ A LA WEB DE LA BORSA DE TREBALL DE LA URV, APARTAT "Pràctiques externes", "Normativa".

• Les activitats desenvolupades dins del conveni de col·laboració educativa poden ser curriculars i no curriculars.

• Les no curriculars es desenvolupen d’igual forma que les curriculars però no formen part de l’expedient de l’alumne. Es poden incloure al currículum professional de l’estudiant.

• Les curriculars formen part de l’expedient de l’alumne mitjançant la corresponent assignatura a la que es vinculen les pràctiques.

En cas que les pràctiques curriculars siguin remunerades es regiran per la disposició addicional 25ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicat al BOE el 5 de juliol de 2014:

“Las prácticas curriculares externas realizadas por los studiantes universitarios y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, desarrollada por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regula los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014”.

Això vol dir que les obligacions d'alta i liquidació de cotitzacions continuen vigents, però que a partir de l'1 d'agost de 2014 estaran bonificades al 100% i, per tant, les empreses i entitats que acullen els estudiants no hauran d'ingressar-les a la Seguretat Social.


Informació